Asian Zen: Spa Music Meditation, Healing Yoga Meditation Music Consort, Zen Meditate