Sammy Kaye

Singles & EP

Sammy Kaye - Lavender Blue
Sammy Kaye - The Old Lamp-Lighter
Sammy Kaye - That's My Desire
Sammy Kaye - The Old Lamplighter